Kroužky

Práce s mládeží na okrese Sokolov – 2018

    Na okrese Sokolov celkem působí dva kroužky Mladých myslivců. První kroužek působí při školní družině VI. ZŠ  ul. Švabinského v Sokolově při Mysliveckém spolku Chlumek, z.s. a vede jej pan Karel Doubek  je každý čtvrtek v měsíci. Kroužek má celkem 14 členů. Druhý kroužek ,,Mladý myslivec“ Krásno působí při Mysliveckém spolku Krásenský Lán, z.s., s počtem 18 členů, který vede paní Veronika Švábová . Kroužek Mladých myslivců Sokolov. První část roku 2018 byla ve znamení přikrmování zvěře v době strádání. . Vzhledem k dlouhotrvající sněhové pokrývce a mrazům, bylo nutné na některých úsecích / krmných zařízeních/ denní přikrmování. O víkendech se tohoto zúčastňovali členové kroužku. Samozřejmostí pro ně bylo zabezpečování tvrdého pečiva, některých druhů zeleniny, ovoce a ostatních pochutin pro zvířátka. Pro tuto práci se podařilo sehnat i několik rodičů, kteří se svými dětmi chodili do revíru na místa, kde nejsou krmná zařízení a tam pokládali na určená místa potravu pro zimou strádající zvěř. Děti se vždy těšili, že zase mohou za zvířátky. Moc to všem pomohlo. Na oplátku a jako náhradu za odložené zdobení vánočního stromečku v prosinci, uspořádali členové Mysliveckého spolku Chlumek dne 19.01.2018 ozdobení stromečku  pochoutkami s následným opékáním vuřtů. Této akce se pravidelně zúčastňují žáci celé družiny VI ZŠ v Sokolově ulice Švabinského. Účast byla mimořádně vysoká i přes značné množství sněhu v prostoru konání akce. Akce se celkem zúčastnilo opékání 86 dětí spolu s 30 – 40 rodiči nebo prarodiči. Přítomní členové MS páni Vladimír Aubrecht, Štefan Peroutek a Karel Doubek odpovídali zvědavým dětem a rodičům na otázky, týkající se života zvířat v lese v zimních podmínkách. Společně si děti zazpívaly několik táborových písniček a na závěr pan Karel Doubek dětem a rodičům  poděkoval za příkladnou pomoc při přikrmování zvěře.

   Další akce, které se pan Karel Doubek zúčastnil byla akce v DDM Sokolov u příležitosti celosvětového Dne Země. Akce byla pod titulem Hmyzí úlet a hovořilo se o hmyzu, pomáhajícímu i škodícímu flóře i fauně naší přírody. V průběhu prvního pololetí roku 2018 je připravovaná spousta besed na ZŠ v Sokolově a okolí. O  besedy mají zájem i školy v Karlových Varech  již byly dohodnuté termíny na druhé čtvrtletí.

    Byla poskytnuta dotace  z rozpočtu Karlovarského kraje, která  byla beze zbytku vyčerpaná a pro děti  byly nakoupeny materiály i pro část následujícího období. Kroužek Mladých myslivců Krásno při Mysliveckém spolku Krásenský Lán, z.s. ve  spolupráci s členy Mysliveckého spolku  Krásenský Lán,z.s. v sobotu v krásném červnovém  odpoledni dne 18.06.2018 od 14.00 hod. v Krásně v areálu Mysliveckého  spolku  Horní Slavkov-východ, z.s. za účasti zástupce ČMMJ,z.s. OMS Sokolov jednatele OMS pana Josefa Jedličky st. pro děti  a to nejen pro děti kroužku, ale i ostatní děti  uspořádali  soutěž ,,Malý myslivec“. Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dětí z 18-ti. Připravili jsme si pro malé i velké návštěvníky spoustu zajímavých ukázek z díla matky přírody a prověřili je ze znalostí poznávání dřevin, rostlin, šišek a  hub, myslivecké kynologie i s možností  praktické ukázky výcviku loveckého psa. Myslivecké zoologie v poznávání zvěře, paroží, hlasů zvěře a jak jinak i ve střelbě ze vzduchovky. Jednalo se o 7 disciplín. Tato soutěž obsahovala dovednosti, které děti získaly během roku. Po absolvování všech stanovišť byli malí i velcí odměněni malou pozorností opečením vuřtů. Po vyhodnocení soutěže byly děti odměněni  poháry, medailemi a sladkou odměnou balíčkem cukrovinek. Při této činnosti své ratolesti sledovali rodiče a prarodiče, kteří je na tuto akci doprovodili. Tato soutěž byla pozitivně přijata a měli jsme opravdu radost, že byl zájem veliký. Jež si  soutěž velmi pochvalovali. Přáním jich bylo, aby z této soutěže se stala tradice.  Toto také organizátoři potvrdili a přislíbili. Počasí také soutěži do jejího ukončení  přálo. Soutěži pomohla i část poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje.

      A tak doufáme, že se zase brzy uvidíme při nějaké akci pořádané myslivci nejen pro myslivce, neboť propagace myslivosti a sbližování nás, myslivců s veřejností je důležité více než, kdy dříve. Další část dotace z rozpočtu Karlovarského kraje jsme zejména využili zakoupení různých pomůcek, triček s mysliveckým výjevem, vybudování staveb krmných a pozorovacích zařízení a byla beze zbytku vyčerpána.          

     Na podzim jsme v našem  revíru a připravovali jadrné  krmivo– pro zvěř na zimu. Sbírali kaštany, žaludy a bukvice, do krmelců jsme navezli seno a letninu a kontrolovali dostatek soli ve slaniskách. Letošní zima se zařadila mezi ty tužší, proto jsme v kritických měsících museli přikrmovat zvěř častěji. Shlédli jsme video o přikrmování zvěře v oborách a učili jsme se rozpoznávat stopy zvěře na obnově – ve sněhu. Potravinářskými barvami jsme malovali stopy do sněhu a pak jsme vyrazili do terénu stopy hledat a pojmenovávat. Zimní období jsme zakončili opékáním vuřtů pod Krásenskou rozhlednou u krmelce. V dalším období to byla údržba a úklid krmelců a jesliček. Úklid zbytků sena, letniny a vápnít krmelce. Dále pak nás čekají procházky po revíru, za účelem hledání shozů a pozorová-ní zvěře. Určitě si zase vyzkoušíme střelbu na terč a budeme se připravovat a trénovat na červen, kdy se již po druhé uskuteční soutěž ve znalostech z myslivosti a tentokráte bude probíhat celý víkend v panenské přírodě u chaty Krudum – takže heslo pro červen – „Kdo se bojí, nesmí  do lesa“ – čekají nás znalostní a vytrvalostní soutěže, procházky do okolí, opékání vuřtů, kotlíkový guláš, tradiční „schovávaná“ , nebude chybět ani „kadibouda“ a v neposlední řadě noc plná vášní (ve vší počestnosti). Takže bych i tímto poděkovala rodičům za důvěru v nás vloženou a slibuju, že uděláme vše pro to, aby si děti odnesli plno zážitků a vzpomínek .

     V průběhu roku 2018 máme připraveno také spoustu projektů, k těm největším patří  2. ročník    soutěže „malý myslivec“ , který se bude konat celý víkend v krásné přírodě Slavkovského lesa. Poděkování všem členům kroužku „Malý myslivec“ i těm, kteří nás nezištně podporují a myslí na nás.

Vedoucí kroužků : Veronika Švábová a Karel Doubek

Malí myslivci  Krásno – 2019

     Už to vypadalo, že se krásného počasí nedočkáme, ale nakonec se dostavilo. S ním se nám do žil vryl nový adrenalin a energie. Naše záměry se uchýlili k velké akci, která oslavuje konec naší sezóny,  a nástup prázdnin. Tou akcí byl již 4. ročník soutěže „Malý myslivec“. Jako každý rok se soutěž konala v krásné přírodě Slavkovského lesa – Komáří jezera na lovecké chatě. Hodně jsme pilovali naše znalosti, abychom podali co nejlepší výkon. Soutěže shrnuly vše, co jsme se celý rok učili, a tak nebyl pochyb, že naše výkony budou opět vynikající. Stříleli jsme ze vzduchovky na terč a balónky, dále jsme si tradičně rozdělali oheň a uvařili kotlíkový guláš, poznávali jsme paroží a přiřazovali k obrázkům zvěře našich lesů, výtvarně jsme využili přírodní materiál a vytvořili překrásná díla, a jelikož nám počasí opravdu přálo, tak jsme se i vykoupali J.  Všichni jsme byli perfektně připraveni a moc jsme si každý úkol užívali. Za naše snažení jsme také byli náležitě odměněni a tímto bychom chtěli poděkovat za dotace, které nám byly poskytnuty z Karlovarského kraje a z města Krásna. Velké poděkovaní patří  Loketským městským lesům  Loket za  propůjčení lovecké chaty na Komářích jezech a umožnění tuto akci uspořádat. Ke konci prázdnin jsme ještě vyhodnotili naše snažení v projektu „Malý adept myslivosti“ a jelikož jsme splnili vše pro postup do dalšího kola, všichni jsme obdrželi nový – bronzový – odznáček. Teď nás čeká zahájení nové sezóny a podzimní soutěž o hodnotné ceny. Také vyjdeme do přírody a navážeme na již získané znalosti a vědomosti.

                                                                                                            Vedoucí kroužku Veronika Švábová

                                                                 Myslivecký  kroužek při 6 ZŠ v Sokolově

Druhé pololetí bylo ve znamení probouzející se přírody ze zimního spánku. Vycházky do přírody byly v první fázi zaměřené na pomoc myslivcům při čištění krmelců, likvidace zbytků krmiv a drobných oprav mysliveckých zařízení. Těchto oprav se zúčastnili hlavně zdatnější jedinci.Bylo třeba také likvidovat zbytek zavěšené a nezkonzumované letniny. Děti přivítali příchod jara výrobou vlastních pomlázek a píšťalek. Pro mnohé bylo velké překvapení, že výroba pomlázky z vrbového proutí není až tak složitá záležitost. S nadšením si všichni svou pomlázku odnesli domů. A což teprve výroba píšťalky z vrbového klacíku. Jak je možné, že to píská?´Den Země děti přivítali účastí na akci pořádající při této příležitosti DDM v Sokolově. Byla tam spousta pracovišť zaměřených na poznání přírody. Moc se tam dětem líbilo. Bylo také třeba ošetřit vysazené jehličnany, které na některých místech devastovala černá zvěř. Je také zmínit rodiče dětí, kdy se někteří zapojily do oprav mysliveckých zařízení. Před začátkem prázdnin nám byla poskytnuta Krajským úřadem v K. Varech finanční dotace, která se využívá na drobné nákupy potřeb dětí při činnosti kroužku. Moc za to děkujeme a velmi si toho vážíme. Činnost kroužku je trochu ovlivněna školními prázdninami, ale i tak to. řada dětí se svými rodiči vycházejí do přírody a sledují okolní přírodu. Děti pak po prázdninách mají spoustu zážitků, se kterými se rádi pochlubí svým kamarádům.

Vedoucí kroužku  Karel Doubek

                                                                                                            

Kroužek mladých myslivců,,Malý myslivec“ Krásno 2020

Kroužek mladých myslivců ,,Malý myslivec“ Krásno pod záštitou mysliveckého spolku Krásenský Lán,z.s.. Tento školní rok jsme začali jako všichni ostatní. V měsíci září nás čekala úvodní hodina, kdy jsme se všichni sešli po prázdninách. Zopakovali jsme si naše pravidla a vše, co je potřeba k novému školnímu roku. Vyhlásili jsme soutěž ve sběru kaštanů a žaludů, která skončila 31. 11. 2019 – všichni ochotně sbírali a nosili a díky nim, jsme měli spoustu zásob na dlouhou zimu, která ne a ne skončit. Dále nás čekalo pokračování soutěže, do které jsme se zapojili v září 2020. Je to soutěž s názvem „Malý Adept myslivosti“ do které se spolu s námi přihlásilo více jak 2000 dětí. Na úvodní hodině jsme dostali bronzový odznáček MALÉHO ADEPTA MYSLIVOSTI . Naším úkolem, je plnit vše, co si na nás vymyslí J. Úkoly, vycházejí v časopise Myslivost, ale i na internetových stránkách. Tyto úkoly plníme s radostí a vždy se těšíme na další. Pokud splníme všechny úkoly, dostaneme na konci roku stříbrný odznak malého Adepta myslivosti, a další rok nás čeká zlatý. Motivace je veliká a naše snaha také. Celou zimu jsme se věnovali přikrmování zvěře, zopakovali jsme si stopy na „obnově“  a seznamovali se s loveckými pejsky při jejich práci v lese. Dále nás čeká jaro a s tím spojené čištění krmelců a jesliček a v neposlední řadě procházky do okolí a s tím spojené pozorování  zvěře v našich klimatických podmínkách

                                                                                       vedoucí kroužku  Veronika Švábová

                              Činnost kroužku myslivosti při 6.ZŠ ul.Švabinského Kroužek myslivosti při základní škole v ul. Švabinského v Sokolově nad ním má záštitu myslivecký spolek Chlumek,z.s.. Děti se pod vedením p. Doubka učí poznávat přírodu, jak jí pomáhat a chránit ji. Věnují se poznávání rostlin a zvířat žijících v našem okolí Začátkem nového školního roku došlo k částečné výměně dětí v kroužku. Nedá se říci, že by to nějak uškodilo kvalitě kroužku. Nové děti se velmi rychle zapojily do činnosti, kdy starší děti jim byly příkladem a velmi rychle se zhostily úkolu pomoci nováčkům. Začal podzim a činnost kroužku byla zaměřena hlavně na přípravu na zimní období. Jednalo se sběr kaštanů, žaludů, bukvic. Pozadu nezůstávaly děti ani ve shromažďování tvrdého pečiva. Vše bylo ukládáno do skladu, v podobě unimobuňky v prostoru revíru mysliveckého spolku Chlumek Děti se také vypravily do lesa k obhlídce a přípravě mysliveckých krmných zařízení před nadchá-zející zimou. Na některých zařízeních  bylo třeba provést drobné opravy, které se podařilo beze zbytku vykonat. V zimním období se pravidelně celý kroužek podílí na přípravě akce Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. Tentokrát se akce zúčastnila celá školní družina 6.ZŠ ul.Švabinského, Sokolov. Počasí nám přálo, jen sníh jaksi chyběl. Přesto se akce zúčastnilo na 90 dětí a více jak 30 rodičů. Musíme ocenit kreativitu maminek a tatínků při výrobě krmítek z jablíček, řetězů z mrkve a závěsných ozdob ze suchého pečiva. Od rodičů byl vznesen požadavek na opakování akce příští rok.

                                                                                                     vedoucí kroužku Karel Doubek                      

Práce s mládeží na okrese Sokolov – 2021

S kroužkem a vlastně s celou družinou při 6.ZŠ v Sokolově jsme byli na exkurzi v Andělské Hoře, kde se nás ujala zaměstnankyně Vojenských lesů ČR paní ing. Jana Hynková a společně jsme vyrazili do lesů v okolí Andělské hory. Měla pro nás připraven program, který je součástí nově nabízených programů Vojenských lesů ČR. Celodenní program byl bezplatný a děti se seznamovaly se životem v tamním prostředí. Viděli kaliště divočáků a ti pozorní si mohly při našem příchodu všimnout odbíhajících dvou kusů černé zvěře. Děti přelézaly přes potok po padlém stromu, což pro ně zajímavé rozptýlení před příchodem k jakémusi srubu, kde na ně čekalo překvapení ve formě opékání buřtů. bylo V závěru naší exkurze děti poděkovali paní ing. Janě Hynkové a rozloučily se s ní velkým potleskem. Něco podobného by bylo vhodné pořádat pro děti i prostřednictvím Lesů ČR. 

       Na konci prázdnin jsem měl besedu o přírodě a myslivosti v Kynšperku n. Ohří v tamní základní škole. Bylo to na požadavek vedení školy jako propagační akce k navázání spolupráce mezi školou a našim spolkem Chlumek. Beseda a celá akce byla původně plánovaná do prostoru koupaliště Michal, ale pro nepřízeň počasí se akce uskutečnila v Kynšperku. S dětmi jsme po besedě prošli po naučné stezce část přilehlého lesa, kde jsme si ukazovali stopy zvěře, povídali o floře a ochraně přírody. Po návratu do budovy školní družiny se děti rozdělily do pěti skupin a dostaly každá skupina test, který se zaměřil na jejich pozornost k besedě a vycházce v přírodě. Nejlepší tři skupiny byly odměněny drobnými dárky. Pozornost dostaly ale nakonec všechny děti. A tímto bychom chtěli poděkovat za dotace, které nám byly poskytnuty z Karlovarského kraje. Bylo domluveno, že po prázdninách se podle zájmu utvoří při školní družině myslivecký kroužek.

Jedna potěšující zpráva. Po zaniklém mysl.kroužku v Krásně při mysliveckém spolku Krásenský Lán. Vzniká nový mysl.koužek v Horním Slavkove při Domě dětí a mládeže pod vedením paní Zuzany Kuncové a pana  Romana Košnára.

                                                                                                                Vedoucí kroužku  Karel Doubek

Zahájení prázdnin a střelecká soutěž 2021

    Jako každý rok náš Myslivecký spolek Chlumek,z.s. pořádá dětský den a zahájení prázdnin. Na střelnici SKP UNITOP v Lomnici u Sokolova. Na tuto akci přichází děti, vnoučata, našich členů a kamarádů. Soutěží všichni z plným nasazením. Každý dětský střelec má u sebe zkušený dozor který dozoruje a vysvětluje zacházení se zbraní. U dětí kteří se opakovaně účastní našeho střílení, je podle pečlivých záznamů evidentní vzestup. Každý soutěžící si odnáší ručně malovaný diplom a ty nejlepší i mnoho sladkostí. Děkujeme Lomnické střelnici za perfektní spolupráci. Panu Karlu Doubkovi za předvedení kouzelnického umění.  Paní Ivetě Zábranové za vedení celé akce a za pečlivou přípravu pečeného selátka, které všem velice chutnalo .  Počasí nám přálo a ten dětský smích za to stojí.

Díky všem a střelectví ZDAR Jiří Zábran Myslivecký hospodář

Nový myslivecký kroužek dětí pod názvem Horní koloušci Horní Slavkov

Dne 1.9.2021 vznikl nový myslivecký kroužek dětí po názvem Horní koloušci Horní Slavkov při Domově dětí a mládeže. Počet 10 dětí.

Vedoucí kroužku pí. Zuzana Kuncová a pomocník p.Roman Košnár

Nový myslivecký kroužek dětí pod názvem Malí myslivci Citice

Na základě intervence pana starosty Václava  Macha proběhla na podzim beseda s dětmi a občany obce na téma myslivost a příroda kolem nás. Na základě úspěšné besedy. Začátkem roku dne 11.1.2022 obec pro činnost kroužku vyčlenila prostor v objektu bývalé školy. A vznikl nový myslivecký kroužek Citice. O počtu 12 dětí .

Vedoucí kroužku p. Karel Doubek

Další myslivecký kroužek dětí Kynšperk n/Ohří

Další myslivecký kroužek dětí při Domu dětí Základní školy v Kynšperku n/Ohří vznikl v měsíci lednu 2022 o počtu 11 dětí.

Vedoucí kroužku p. Karel Doubek